VITO

VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, is als onafhankelijk onderzoekscentrum uitgegroeid tot een knooppunt van kennis op het vlak van energie, leefmilieu en materialen. Met bijna 600 hooggekwalificeerde medewerkers uit diverse specialismen vormt VITO in deze domeinen het grootste en best uitgeruste onderzoekscentrum in Vlaanderen.

VITO ontwikkelt innovatieve producten en processen, waarbij de nieuwste kennis en technologieën worden vertaald in praktisch toepasbare realisaties.  Hierbij zijn het vrijwaren van het leefmilieu en het duurzaam gebruik van energie en grondstoffen prioritair. 
VITO biedt haalbare oplossingen en onafhankelijke adviezen aan zowel bedrijven in binnen- en buitenland als aan regionale, federale en Europese overheden. VITO werkt samen met sectorfederaties en hun onderzoekscentra, universiteiten, hogescholen en Europese onderzoeksinstituten. 

Team Ruimtelijk Dynamische Modellering

Het team Ruimtelijk Dynamische Modellering (RDM) ontwikkelt ruimtelijk expliciete beslissingondersteunende systemen op basis van geïntegreerde, ruimtelijk-dynamische modellen met een hoge resolutie en Geografische Informatie Systemen (GIS).  De voornaamste activiteiten zijn:

Het door het RDM-team ontwikkelde beleidsinstrumentarium is erop gericht beleidsmakers, overheden, bedrijven en belanghebbenden wetenschappelijk onderbouwde en praktische inzetbare informatie te bieden op het gebied van landgebruik, integrale planning, milieubeheer, emissiemodellering, energiemodellering, stroomgebiedsbeheer, integraal kustzonebeheer, overstromingsrisicoanalyse en andere thema’s die een ruimtelijk-dynamische analyse vereisen.

In VITO maakt het RDM-team integraal deel onderdeel uit van de Unit Ruimtelijke MilieuAspecten

Unit Ruimtelijke MilieuAspecten

In de unit RMA werken een 50-tal onderzoekers aan het verkennen en voorspellen van de evolutie van schaars geworden milieuvoorraden: lucht, water, energie en land. Zij gebruiken diverse vormen van toekomstverkenning en computermodellen om de toestand in functie van plaats en tijd te kunnen berekenen en economisch te kunnen waarderen. Het ruimtelijke aspect staat hierbij centraal. De computermodellen zijn gebaseerd op state-of-the-art expertise afkomstig uit diverse vakgebieden en op de laatste ontwikkelingen op ICT gebied. Het onderzoek in de unit ruimtelijke milieuaspecten is toegespitst op een viertal thema’s, te weten:

  • Land en water management
  • Economische waardering van ecosystemen en landschappen
  • Ruimtelijk-dynamische en integrale modellering van landgebruik
  • Modellering van atmosferische processen