Ruimtemodel

Het RuimteModel Vlaanderen brengt op zo getrouw mogelijke wijze de bestaande toestand en mogelijke ontwikkeling van het landgebruik in Vlaanderen in kaart onder de vorm van landgebruikskaarten en afgeleide ruimtelijke indicatoren zoals: verstedelijkingsgraad, bevolkingsdichtheid, druk op de natuur, versnippering van de open ruimte, voedselvoorziening en andere ecosysteemdiensten op een ruimtelijke resolutie van 1ha.

Het RuimteModel Vlaanderen wordt ingezet door diverse partijen binnen de Vlaamse Overheid, waaronder Ruimte Vlaanderen, VMM, INBO, VREG, VLM, LNE, ANB en VVC  , provincies, met name de Provincie Limburg en steden, waaronder Gent.

Met het RuimteModel Vlaanderen kan je:

  1. Gedetailleerde analyses uitvoeren van het actuele landgebruik en van landgebruik afgeleide ruimtelijke indicatoren berekenen. Deze analyses gebruiken enerzijds de functionaliteit van het RuimteModel maar evenzeer de ruimtelijke datalagen die in het kader van het RuimteModel werden verzameld en worden beheerd. De GeoDynamiX scripting tool, of verkort de GDX scripting tool, is een belangrijke functionaliteit die voor dit doel wordt ingezet. De tool ondersteunt, op basis van een door mensen gemakkelijk leesbare en dus hanteerbare taal, het opstellen van rekenprocedures die op een computationeel bijzondere efficientie wijze complexe operaties op kaarten uitvoeren. De GDX procedures kunnen worden ingezet in statische analyses, maar evenzeer in de simulatie- en optimalisatievraagstukken zoals ze hieronder worden vermeld.Vb. Meetinstrument leefkwaliteit voor LNE 
  2. Simulaties en analyses uitvoeren van landgebruiksveranderingen voor periodes tot een vijftigtal jaren in de toekomst. De component tijd is hier van fundamenteel belang. Het anticiperen van ruimtelijke veranderingen zoals ze op ons afkomen vormt het op te lossen vraagstuk. Dit gebeurt veelal onder de vorm van scenario-oefeningen waarin alternatieve ontwikkelingen tegen elkaar worden afgewogen op basis van het resulterende landgebruik en de set van afgeleide ruimtelijke indicatoren die specifieke kwaliteiten van de ruimte in beeld brengen.Vb. Milieu- en Natuurverkenningen 2030 voor VMM en NARA, en, Vier wereldbeelden voor Vlaanderen in opdracht van Ruimte Vlaanderen. 
  3. Complexe ruimtelijke optimalisatievraagstukken oplossen. Veelal betreft het een probleem van inplanting van bijvoorbeeld bedrijfsterreinen, natuur, infrastructuur voor gedistribueerde energieproductie, geothermiecentrales, enz. De oplossingen worden afgewogen ten opzichte van een minder of meer uitgebreide set van ruimtelijke criteria, elke uitgewerkt als een kaart opgemaakt samen met beleidsverantwoordelijken, belanghebbenden of experten. Een participatieve aanpak staat dus voorop.